Перейти до основного вмісту
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  У ЧЕРКАСЬКОМУ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОМУ ЛІЦЕЇ (ФІМЛІ)

Базові орієнтири управління щодо впровадження інновацій
В наш час перед системою освіти постають принципово нові вимоги. Перш за все, це формування творчої особистості, здатної не просто засвоїти найвищі наукові і технологічні досягнення, а й самоудосконалюватись, розвиваючи їх.
В управлінні інноваційною діяльністю закладу використовується проектно-цільовий підхід, що передбачає стратегію системних змін. Обрано педагогічні інновації в технологіях навчання – впровадження у навчально-виховний процес. Організація інноваційних процесів відображена у Стратегії розвитку ліцею.
Інноваційна діяльність Черкаського фізико-математичного ліцею (ФІМЛІ) спрямована на формування творчої особистості учня на основі зростання професіоналізму вчителя у світлі застосування інноваційних технологій навчання.


Стратегією розвитку ліцею визначені пріоритетні напрямки іноваційної діяльності:

 • створення умов для всебічного розвитку здібних дітей;
 • розвиток  наукових задатків обдарованих учнів м.Черкаси — майбутніх учених-дослідників;
 • розробка та вдосконалення навчальних програм, спрямованих на розвиток інтелектуальних, творчих навиків, умінь виконувати дослідницькі завдання;
 • допомога учням в особистому рості та розвитку;
 • проведення активної педагогічної роботи для популяризації знань серед школярів.
 • збереження здоров’я дітей,  формування життєвих компетенцій;
 • створення багатовимірного освітнього простору, зорієнтованого на індивідуальний розвиток особистості через навчання та виховання;
 • виховання національно-свідомих громадян України;
 • підвищення рівня фахової майстерності педагогічних працівників шляхом впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій;
 • впровадження сучасних засобів навчання;
 • забезпечення якісної профільної підготовки учнів з урахуванням освітніх потреб, кадрових можливостей, матеріальної та навчальної бази ліцею, соціокультурного і виробничого середовища, перспектив здобуття подальшої освіти;
 • впровадження сучасної інформаційної системи навчання, створення та розвиток комп’ютерно-орієнтованого освітнього середовища на основі інформаційних мереж, ресурсів і технологій, побудованих на базі засобів сучасної обчислювальної та телекомунікаційної техніки;
 • забезпечення конкурентноспроможності навчального закладу.

Орієнтири управлінської діяльності:

 

 • підвищення ступеня реальної участі в управлінні педагогічним процесом усіх членів ліцейного колективу;
 • головна мета діяльності адміністрації – створення умов, за яких спостерігається зростання особистості педагога, з’являються мотиви до самовизначення, самоактуалізації, самореалізації;
 • оптимальне поєднання централізації і децентралізації в управлінні школою. Забезпечення ефективної взаємодії різних рівнів децентралізованої системи управління школою (учнівське самоврядування, заступники директора, директор, піклувальна рада, батьківський комітет);
 • осмислення кожним суб’єктом ліцейного управління соціально-педагогічної і фінансово-економічної ситуації;
 • управління, адаптоване до можливостей і мотивів діяльності педагогічного колективу.


Виявлені здібності дітей розвиваються у позакласній роботі шляхом залучення учнів до участі у роботі гуртків різного спрямування та наукового товариства “ФОТОН”:

 • проведення досліджень по виявленню здібностей та обдарувань учнів, розробка рекомендацій для вчителів;
 • створення інформаційного банку даних обдарованих дітей;
 • організація психолого-педагогічного супроводу дітей з яскраво вираженими здібностями до окремих предметів та видів діяльності;
 • залучення здібних та обдарованих дітей до науково-дослідницької, пошукової роботи, до участі у конкурсах, проектах, олімпіадах, турнірах різних рівнів, інтелектуальних змаганнях, науково-практичних конференціях, до роботи у МАН.
 • розробка індивідуальних траєкторій роботи з обдарованими учнями, програм спецкурсів, факультативів тощо;
 • забезпечення співпраці з територіальним відділенням МАН;
 • впровадження матеріального заохочення обдарованих дітей та вчителів.


Основні напрямки роботи з інформатизації закладу:

 • розробка нормативно-правової бази інформатизації;
 • формування інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу;
 • інформатизація діяльності адміністративно-управлінської ланки;
 • оснащення навчального закладу сучасними інформаційними засобами;
 • інформатизація процесу навчання і виховання;
 • інформатизація методичної роботи; 
 • впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес;
 • інформатизація діяльності психологічної служби;
 • інформатизація діяльності бібліотеки;
 • залучення учнів до участі у національних та міжнародних проектах.


Досвідом ліцею щодо впровадження інноваційних технологій цікавляться інші заклади освіти. На базі ліцею були проведені обласні семінари-практикуми слухачів курсів підвищення класифікації (директорів, заступників директорів, вчителів математики). 
З метою забезпечення ефективного управління інноваційними процесами необхідно використовувати програмно-цільовий підхід, що встановлює баланс між прогнозованими результатами та кадрами, наявними ресурсами, невикористаними резервами.
У пошуках ідей, нових технологій, під час їх реалізації зростає рівень компетентності та професіоналізму педагогів. Упродовж роботи в інноваційному режимі зростає статус школи.
Акцент інновацій потрібно перенести з організації навчального процесу на зміни змісту, характеру, технології навчання.


Головна задача адміністрації закладу – визначення напрямків діяльності закладу, таким чином, щоб педагогічні працівники були не одиницями планування, а ініціаторами власних ідей. Однією з найважливіших умов успіху інноваційної діяльності є спроможність адміністрації мобілізувати людей на високі досягнення у вибраному ними напрямку роботи. Результатом цієї діяльності є якісні зміни у роботі навчальних закладів та освіти в цілому.